Skrivelse till justitiekansler

Behandlingen av regeringens proposition angående jourlagarna, enligt vilken Vasa centralsjukhus skulle fråntas rätten till fulljour och därmed klassas ner, samtidigt som svenskspråkiga skulle hänvisas till vård vid det helfinska sjukhuset i Seinäjoki, blev en fars som inte är värdig en rättsstat och utgör ett dråpslag mot den svenska befolkningen i Finland. Eftersom det framkommit betydande brister i beredningen, som kan ses som en medveten strävan att montera ner det svenska språket i Finland, har jag på Luciadagens morgon 2016 per e-post sänt en anhållan till justitiekanslerämbetet om granskning av beredningen. Skrivelsen återges här nedan.

Till Justitiekanslerämbetet

I reservation 2 till social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 43/2016 rd angående regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och av socialvårdslagen (RP 224/2016) framför riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi att beredningen innehåller grava fel. Regeringen har på ett felaktigt sätt hänvisat till grundlagsutskottets utlåtande och ett kompletterande yttrande från social- och hälsovårdsministeriet har visats innehålla betydande brister och vilseledande tolkningar som har snedvridit jämförelsen mellan Seinäjoki och Vasa. 

Det lagförslag som nu är framlagt innebär ett dråpslag mot den svenska befolkningens grundlagsenliga rättigheter, eftersom det i praktiken är otänkbart att ett helt finskspråkigt sjukhus ska kunna möta de krav som grundlagen slår fast.

Jag ber Justitiekanslerämbetet utföra en granskning av beredningen för att utröna om den har skett inom de ramar som ett rättssamhälle och vår grundlag förutsätter.

Vasa, 13.12.2016

Ola Österbacka

– – –

Svaret skrevs dagen efter mitt e-postbrev, anlände per post 19.12. Bitr ställföreträdande JK hade inte hunnit se chefsläkare Auvo Rauhalas inlägg och tydligen inte heller hunnit sätta sig in i den aktuella saken. En miss var att jag hade hänvisat till grundlagsutskottet utan referens, vilket JK tydligen antog gällde det utlåtande som gavs 7.12. Jag avsåg tidigare utlåtanden, bl.a. Karlebyfallet 2009.

Svar från JK 14.12.2016

1 kommentar

  1. Ola,
    Ett bra initiativ med skrivelsen till,Justitiekanslerämbetet,med vilken verkan den än kan få?!Har följt med debatten (följetongen)om Vasa centralsjukhus klassning som fulljoursjukhus.Vill inte tro att detta som nu beslutats skall bli verklighet,som utlandsfinländare ,och gammal Vasabo och svenskatalande finne blir jag mycket upprörd!Frågan berör mej inte direkt men denna attack på den grundlagsskyddade rättighet att få vård på modersmålet är upprörande!Har erfarenhet från Tyks i Åbo 2009,fick hjärtinfarkt och blev akut intagen.Kom med ambulans från Pargas sent på kvällen.När de som tog emot förstod att jag var svensk blev en stunds förvirring,”hän on ruotsalainen”,Sa bara ”kyllä käy myös suomeksi” och förlamningen släppte.Var ganska illa däran och brydde mej inte så mycket,ville bara bli omhändertagen och kunde ändå kommunicera trots bristfälliga språkkunskaper.Under tiden som behandlingen pågår kom en läkare som jag minns talade ganska bra svenska och berättade vad som sker och skall ske och att de skall göra en ballongutvidning och ville ha mitt godkännande.Vistades en vecka på hjärtavdelningen och ingen av personalen kunde svenska,tyckte nog ibland att det hade varit bra att få uttrycka mej på modersmålet och fått information på svenska,var ju ändå ett allvarligt tillstånd som jag var med om.Fick en mycket bra vård,hade trevliga rumskamrater enbart finskatalande och var glad att få öva finskan,men ändå frågande varför det inte gick att få fram någon som kunde svenska.Tror möjligheten är större i Åbo än den kommer att bli i Seinäjoki!

Lämna en kommentar