Etikettarkiv: vårdreformen

Skrivelse till justitiekansler

Behandlingen av regeringens proposition angående jourlagarna, enligt vilken Vasa centralsjukhus skulle fråntas rätten till fulljour och därmed klassas ner, samtidigt som svenskspråkiga skulle hänvisas till vård vid det helfinska sjukhuset i Seinäjoki, blev en fars som inte är värdig en rättsstat och utgör ett dråpslag mot den svenska befolkningen i Finland. Eftersom det framkommit betydande brister i beredningen, som kan ses som en medveten strävan att montera ner det svenska språket i Finland, har jag på Luciadagens morgon 2016 per e-post sänt en anhållan till justitiekanslerämbetet om granskning av beredningen. Skrivelsen återges här nedan.

Till Justitiekanslerämbetet

I reservation 2 till social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 43/2016 rd angående regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och av socialvårdslagen (RP 224/2016) framför riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi att beredningen innehåller grava fel. Regeringen har på ett felaktigt sätt hänvisat till grundlagsutskottets utlåtande och ett kompletterande yttrande från social- och hälsovårdsministeriet har visats innehålla betydande brister och vilseledande tolkningar som har snedvridit jämförelsen mellan Seinäjoki och Vasa. 

Det lagförslag som nu är framlagt innebär ett dråpslag mot den svenska befolkningens grundlagsenliga rättigheter, eftersom det i praktiken är otänkbart att ett helt finskspråkigt sjukhus ska kunna möta de krav som grundlagen slår fast.

Jag ber Justitiekanslerämbetet utföra en granskning av beredningen för att utröna om den har skett inom de ramar som ett rättssamhälle och vår grundlag förutsätter.

Vasa, 13.12.2016

Ola Österbacka

– – –

Svaret skrevs dagen efter mitt e-postbrev, anlände per post 19.12. Bitr ställföreträdande JK hade inte hunnit se chefsläkare Auvo Rauhalas inlägg och tydligen inte heller hunnit sätta sig in i den aktuella saken. En miss var att jag hade hänvisat till grundlagsutskottet utan referens, vilket JK tydligen antog gällde det utlåtande som gavs 7.12. Jag avsåg tidigare utlåtanden, bl.a. Karlebyfallet 2009.

Svar från JK 14.12.2016

Minister Risikko och språkpolitiken

risikko_vbl_161002

En notis i Vasabladet 2.10 fick det att koka i mig. Något värre dravel har jag knappt sett i fråga om vårdreformen än det som Finlands inrikesminister presterade i samband med invigningen av läkarcentralen Promedis nya lokaler. Jag skrev ett öppet brev till minister Paula Risikko och delgav det till Vbl:

Ärade minister Paula Risikko!

I dagens nummer av Vasabladet (2.10.2016) läser jag att Ni under Ert besök i Vasa gjort ett uttalande om språkfrågan i vårdreformen. Ni har sagt er veta, i egenskap av tidigare hälsovårdslärare, att man ställer krav på att man inom vården ska kunna Finlands båda språk. Ni påstår därför att att Seinäjoki ska kunna erbjuda samma goda service på Finlands båda språk som man gjort i Vasa.

I samma tidning säger SFP:s partiledare Anna-Maja Henriksson att vård- och landskapsreformen får det att koka i svenskbygderna. Uttalanden som det nämnda får det att koka inom mig, och säkert också i många andra.

Det har sagts från finskt håll att man slutar lyssna om någon börjar tala om svenska språket och de svenskspråkigas rättigheter. Det skulle alltså vara ett fel av oss att påpeka orättvisor och framhålla hur ert agerande väcker våra känslor?

Ni talar om krav inom vården att kunna Finlands båda språk. Låt mig jämföra med politikerna, och särskilt ministrarnas, språkkunskaper. Kan alla ministrar ge intervjuer och hålla festtal på svenska? Kan alla ministrar representera vårt tvåspråkiga land i världen på båda våra officiella språk? Detta kan man förutsätta, eftersom de har lärt sig svenska i sin utbildning och de vet att detta krävs i ett land med två officiella språk. Stämmer det med verkligheten?

Som en välutbildad minister bör Ni inse, att ett formellt krav är något helt annat än att praktiskt kunna språket. Särskilt i en vårdsituation behöver man få tala sitt modersmål. Även de som kan någorlunda finska kan i livsavgörande situationer behöva stöd på sitt modersmål, för att inte tala om alla dem som inte kan finska. Det samma gäller naturligtvis dem som på tvåspråkiga orter behöver betjäning på finska, eftersom de inte kan svenska.

På inrikesministeriets webbplats läser jag: ”Ny (sic!) räcker det med hatretorik.” Vi är inte betjänta av någon ny språkstrid i vårt land. Men just uttalanden av den typ som jag hänvisar till frammanar utan tvivel en strid, för att inte säga hat. Vill Ni som inrikesminister verkligen väcka hat mellan språkgrupperna i vårt land? Eller vill Ni, som utlovats på webbplatsen, förebygga och vidta åtgärder mot hatretorik i alla dess former?

inrikeswebb

#vårdreformen #svenska #nationalspråk #inrikesminister #risikko