Etikettarkiv: Vasa centralsjukhus

Skrivelse till justitiekansler

Behandlingen av regeringens proposition angående jourlagarna, enligt vilken Vasa centralsjukhus skulle fråntas rätten till fulljour och därmed klassas ner, samtidigt som svenskspråkiga skulle hänvisas till vård vid det helfinska sjukhuset i Seinäjoki, blev en fars som inte är värdig en rättsstat och utgör ett dråpslag mot den svenska befolkningen i Finland. Eftersom det framkommit betydande brister i beredningen, som kan ses som en medveten strävan att montera ner det svenska språket i Finland, har jag på Luciadagens morgon 2016 per e-post sänt en anhållan till justitiekanslerämbetet om granskning av beredningen. Skrivelsen återges här nedan.

Till Justitiekanslerämbetet

I reservation 2 till social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 43/2016 rd angående regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och av socialvårdslagen (RP 224/2016) framför riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi att beredningen innehåller grava fel. Regeringen har på ett felaktigt sätt hänvisat till grundlagsutskottets utlåtande och ett kompletterande yttrande från social- och hälsovårdsministeriet har visats innehålla betydande brister och vilseledande tolkningar som har snedvridit jämförelsen mellan Seinäjoki och Vasa. 

Det lagförslag som nu är framlagt innebär ett dråpslag mot den svenska befolkningens grundlagsenliga rättigheter, eftersom det i praktiken är otänkbart att ett helt finskspråkigt sjukhus ska kunna möta de krav som grundlagen slår fast.

Jag ber Justitiekanslerämbetet utföra en granskning av beredningen för att utröna om den har skett inom de ramar som ett rättssamhälle och vår grundlag förutsätter.

Vasa, 13.12.2016

Ola Österbacka

– – –

Svaret skrevs dagen efter mitt e-postbrev, anlände per post 19.12. Bitr ställföreträdande JK hade inte hunnit se chefsläkare Auvo Rauhalas inlägg och tydligen inte heller hunnit sätta sig in i den aktuella saken. En miss var att jag hade hänvisat till grundlagsutskottet utan referens, vilket JK tydligen antog gällde det utlåtande som gavs 7.12. Jag avsåg tidigare utlåtanden, bl.a. Karlebyfallet 2009.

Svar från JK 14.12.2016