Öppet brev till SLEF:s styrelse

  1. Hem
  2. /
  3. Onos Fatizon
  4. /
  5. Evangeliskt brevforum
  6. /
  7. Öppet brev till SLEF:s...

Öppet brev till SLEF:s styrelse 16.5.2003 samt svar, publicerat i Sändebudet 6/2003

Nedanstående öppna brev inlämnades till SLEF:s styrelse fredagen den 16 maj 2003 med 38 underskrifter. Ännu samma kväll tillkom fyra namn och ett par dagar senare ytterligare ett. Dessa kompletteringar meddelades omedelbart till verksamhetsledaren tillsammans med en ny kopia av skrivelsen.
Styrelsen sammanträdde lördagen den 24 maj och svaret publicerades i Sändebudet nr 6/2003 (det nådde läsarna med början från den 5 juni). Sändebudet återger inte det öppna brevet med frågorna och ingen hänvisning till frågorna meddelas, varför brevet publiceras här.

Öppet brev till SLEF:s styrelse

Vad är den makt, vad är den kraft / som kristna kämpar alltid haft / till borg och sköld och skydd i tiden, / det vapen och baner i striden / som aldrig fälldes ner till jord? / Det är Guds ord, Guds helga ord. (SH 97)

I Kyrkpressen nr 18/30.4.2003 ingår ett genmäle till Joakim Förars av Sändebudets huvudredaktör Bo-Göran Åstrand. Han motiverar sina ställningstaganden till aktuella kyrkliga frågor på följande sätt: ”Jag konstaterade också, att jag för egen del inte vill gå den hårda vägen som innebär att ta avstånd i ord och handling.”

Med anledning av Åstrands ledare i Sändebudet nr 9/2002 hade Förars bland annat dragit slutsatsen att Åstrand numera har bytt åsikt och kan tänkas medverka i gudstjänster med kvinnopräster (Sändebudet nr 3/2003). Detta kommenterades inte i samma nummer, men vi utgår från att genmälet i Kyrkpressen utgör en bekräftelse på denna slutsats.

SLEF:s styrelse gav för 14 år sedan ut ”Råd och anvisningar i en svår tid”, där man klart tog avstånd från kvinnopräster i ord och också rekommenderade att ta avstånd i handling. Vi önskar nu veta om styrelsen ställer sig bakom Åstrand eller om Åstrand går emot SLEF:s linje. Om styrelsen går emot Åstrands linje önskar vi också veta vilka konsekvenser styrelsen tänker dra av detta.

I nämnda nummer av Kyrkpressen citeras verksamhetsledare Göran Stenlund: ”Vår första prioritering är att arbeta inom vår kyrka.” Detta uttalas i anslutning till en intervju med Børre Knudsen och diskussion om en missionsprovins. En liknande markering av nära samarbete med den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, utan avståndstagande från uppenbar villfarelse, har under de senaste åren lett till en konflikt inom SLEF.

Vi önskar således även att styrelsen definierar sin uppfattning om formalprincipen (Skriften allena) gentemot denna nämnda första prioritering, och härvid även motiverar sina ställningstaganden mot dem som i trohet mot Skriften vägrar samarbeta med uppenbar villfarelse.

Evangeliföreningens medlemmar, liksom också andra som tidigare har värdesatt föreningens bibeltrogna linje, behöver ett klart svar på dessa frågor. Aposteln Paulus förmanar oss allvarligt i 1 Kor 1:10:

”I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er, utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening.”

BRITA BACK, ERIK BACK, EVA BACK, PAUL BACK, KARL-JOHAN DAHLBACKA, JOAKIM FÖRARS, HELGE HILDÉN, SIRKKU HILDÉN, BRUNO HOLMGÅRD, BIRGER HÄGGBLOM, DORIS HÄGGBLOM, GERTRUD ISAKSSON, KLAS-ERIK ISAKSSON, GUNNEL KARF, GÖSTA KARF, TOMMY KARF, INGEMAR KLEMETS, BRITTA LASÉN, JOHN LASÉN, CHRISTINA LINDSTRÖM, ALICE LINDQVIST, JOHAN LINDQVIST, ALF LÖNNQUIST, HJÖRDIS LÖVDAHL, HOLGER LÖVDAHL, GABRIELLA LÖVSUND, ANNAKARIN MARTIKAINEN, DAN MARTIKAINEN, JUHANI MARTIKAINEN, EVA NYGÅRD, GUNDA NYGÅRD, SVEN NYGÅRD, LARS NYLUND, ROGER PETTERSSON, RALF SANDBERG, HALVAR SANDELL, OLE SANDLIN, ANDERS P O SKYTTE, FREDRIK VIBÄCK, BROR VIKFORS, ERIK WIKSTRÖM, JORMA VIRTANEN, OLA ÖSTERBACKA

Inlämnat 16.5.2003 och kompletterat 18.5 via ombud:

Ola Österbacka
Skolhusgatan 11 A 9
65100 VASA


SLEF:s styrelses svar
enligt information från styrelsen i Sändebudet nr 6/2003, undertecknat av Göran Stenlund

Med anledning av ett brev, som den 16 maj 2003 har inlämnats till styrelsen av 38 personer (26 SLEF-medlemmar och 12 icke-medlemmar) med Ola Österbacka som ombud, har styrelsen beslutat att svara följande:

Svenska Lutherska Evangeliföreningens målsättning är enligt stadgarna ”att i förtröstan på Guds nåd och bistånd utbreda och till livgivande bruk allmännare befordra Kristi evangelium”. All verksamhet i föreningen syftar till att förverkliga denna målsättning.

Inom föreningen vill vi grunda vår verksamhet på Bibeln och den lutherska bekännelsen. Vi strävar efter att förkunna allt Guds ord, både lag och evangelium.

Evangeliföreningen är i dag en av sju officiella missionsorganisationer inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Också i övrigt bedriver föreningen sin verksamhet i nära samarbete med församlingarna i Borgå stift. Samtidigt har föreningen dock ställt sig kritisk till olika företeelser inom kyrkan. Vad gäller ämbetsfrågan står föreningen bakom den traditionella ämbetsuppfattningen och tillämpar denna i sin verksamhet.

Styrelsen vill med Guds hjälp fortsätta att arbeta för att Evangeliföreningens målsättning skall förverkligas.