Falsk lära om tusenårsriket
lösgör oss från Kristus

Hans G Wassermann, Borås

Föredrag vid Bibel- och bekännelsedagarna i Vasa 2.8 1997.
Sammandrag.


Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen, det är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de tusen åren har nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid. Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år. Men de andra döda levde inte, förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de skall vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år. Och när de tusen åren har nått sitt slut skall Satan släppas ut ur sitt fängelse.
Upp 20:1-7

Världen ser de kristna som ett hinder för ett morallöst lyckans paradis, vilket de konstruerar på jorden. Jehovas vittnen åter ansätter oss med sitt rike och sina egna beräkningar och bibelöversättningar. Vi har inte heller själva besparats från de rådande synsättens påverkningar och fel. I synnerhet vår nyaste bibelöversättning (avser den finska översättningen, red. anm.) tillmötesgår kiliasmen eller läran om det kommande tusenårsriket. Denna lärosyns understödjare favoriserar denna översättning i tolkningen av Uppenbarelseboken. Man ändrar alltså först Bibeln enligt sin egen smak och sedan säger man, att så är det. (Jag återkommer till de feltolkade bibelställena i samband med texten.)

Också i de nyaste kommentarerna till Uppenbarelseboken lovar kiliasterna att fylla de kvarvarande tomrummen i läran om eskatologin, läran om den yttersta tiden, som i första hand har varit de fria riktningarnas specialmandat. Deras löfte att hämta sin lösning för att fylla detta tomrum från den lutherska läran och bekännelsen har ändå förblivit ett tomt löfte, eftersom läran fortfarande är den samma som hos de fria riktningarna. Likaså förbigår man finkänsligt bekännelseskrifternas knappa men klara budskap med dessa lärares auktoritet.

Den avgörande frågan lyder: "Har Jesus Kristus övervunnit och bundit djävulen, har han redan nu makt över allt i himlen och på jorden?" Svaret på frågan söker de (kiliasterna) inte genom att se på Bibelns ord, utan på världen runt omkring dem. Och sedan beklagande på oss. Ändå binds inte evangeliets ord om det eviga livet vid tidens värderingar och begränsningar, utan i tron äger det redan allt och gläds över den omistliga gåvan, där löftet om segern finns.

Därför frågar vi, om segerbudskapet får ljuda ibland oss, om Guds kraft, evangelium, får binda djävulen och hans lögner också i vår tid?

Om man inte lär så, fördunklar och försvagar det den Korsfästes fullkomliga seger och evangeliets klarhet, som är centrum i all lära och Guds kraft till rättfärdighet och visdom.

De, som understöder läran om tusenårsriket, talar gärna om de stora möjligheterna till väckelse i ett kommande jordiskt fredsrike och glömmer Paulus teologi, det vill säga: ju större svaghet och skenbara nederlag, desto starkare är evangeliets kraft. I ett sådant fredsrike skulle det också vara svårt att verkställa den missionssyn, som lovar, att "genom många bedrövelser måste vi gå in i Guds rike". I himlen sägs det om dem: "desa är de som kommer från den stora bedrövelsen." Läran om tusenårsriket är också svår att få att gå ihop med läran om rättfärdiggörelsen, att frälsningen kommer endast av tron, utan att se.

Men ändå uppmanar och lär kiliasterna oss att tro på ett sådant synligt paradisiskt rike, där man skulle leva tillsammans med idisslande vilddjur i en fredlig blomningstid, syndiga i en förklarad kropp. Så skulle det vara möjligt att sväva osynligt omkring bland människorna, som en särskild missionens elittgrupp för att skrämma människorna in på vägen till himlen. Och ändå har ingen nyskapelse skett, därför att (Upp.20:7) Satan ännu skall släppas lös för att bedra jordens folk, bland vilka Frälsarens evangelium, som binder Satan, avvisas.

Det är också svårt att förstå, att Satan, som är en skapad varelse, skulle gå till anfall mot detta fredsrike, där den allsmäktige Herren regerar tillsammans med dem. Är inte Kristus Bibelns Herre och Kung också i Upp. 20? På samma sätt är det också svårt att förstå det som kiliasmens förespråkare lär, då de säger att Jesus Kristus är nyckeln och den röda tråden i hela Bibelns lära, fastän denna tråd har brustit redan i början ända från roten i deras förklaring av Uppenbarelsebokens tjugonde kapitel.

Inte ens rubriken, "tusenårsriket", överensstämmer med Bibelns ord, eftersom det i vår text ingalunda talas om herravälde, utan om den tusenåriga tiden, under vilken Satan är bunden. Dylika stora symboliska tal förebildar i Bibeln ofta långa tider och tidsskeden, vilka inte är avsedda att tas bokstavligt, fastän kilianismens förespråkare i detta fall lär ovanligt bokstavligt.

"Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen." (Upp. 20:1)

Tusenårsrikets förespråkare säger med bröstton, att denna ängel inte är Jesus, den av Fadern utsände Frälsaren, inte ens en ärkeängel, utan en vanlig ängel, som får i uppgift att binda den högmodiga djävulen, för vilken det är en väldig förödmjukelse.

Många förkunnare förnekar kiliasmen och förenar sig med Luthers mening, att Satan bands redan på korset, men de tolkar det så, att bindandet utförs endast av en betrodd ängel som Kristi ställföreträdare.

Jag vågar ändå göra gällande, att denna från himlen kommande ängels personlighet, makt och uppgift är nyckeln till denna bok, och därför den enda vägen att börja förstå bokens innehåll och den tröst den ger.

 

1. Vi vet, att i Bibelns gammaltestamentliga berättelser förebildas Jesus i många olika ängel-benämningar, som till exempel när Jakob välsignar Efraim och Manasse (1 Mos. 48:15-16): "Den Gud som har varit min herde från min födelse ända till denna dag, den ängel som har förlossat mig från allt ont, han skall välsigna pojkarna."

Luther lär: "Här kallar han speciellt Herren Kristus ängel, vilket inte skall förstås så, att han efter sin natur eller sitt väsen skulle vara en ängel. Det skulle vara en uttrycklig avgudatjänst att ropa om hjälp av en ängel och be honom om välsignelse. När han på detta sätt ropar om hjälp , erkänner han, att denna ängel är den rätte, sanne Guden. Ängel kallar han honom därför, att han enligt sitt väsen inte alltid är beständigt osynlig som Gud, utan att han skall sändas till jorden , bli ett med vårt kött och offras för våra synder.

Så kan Kristus också på sitt sätt, under det nya förbundets tid säga: "Fadern, som har sänt mig", så också: "Såsom Fadern har sänt mig." Och i profeten Jesajas bok står det (Jes.61:1): "Herren har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta"; och ännu: (Jes. 63: 9) "Hans ansiktes ängel frälste dem". På samma sätt kallar Malaki Kristus "förbundets ängel (Mal. 3:1)

De båda benämningarna, Gud och ängel, påvisar således två skilda personer, fastän de ändå är ett, odelbart väsen. Ängeln är här, ser du, evig, verklig Gud, annars skulle inte Jakob ha anropat honom om hjälp, men ängelns namn med hänseende till hans tjänst och kallelse, är det som Fadern gav åt sin Son." (Huspostillan s. 466-467)

Vi vet alla, att ingen annan lösepenning dög som försoningsoffer, än Guds enfödde Son, som är hans eget väsen. Därför finns endast en Guds utlovade förbundsängel, om vilken Mal. 3:1 fortsätter: "som ni längtar efter". Med andra ord, honom som befriar från syndens och djävulens slaveri. Denna hans ansiktes ängel inte endast befriade dem, utan Jesaja fortsätter: "I sin kärlek och medömkan återlöste han dem." (Jes. 63:9). Han återlöste dem!

 

När skulle allt detta ske?

"Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste." Dan. (9:24)

I denna profetia av Daniel och i de följande verserna 24-25 är den Smorde Furstens eller Messias ankomst bestämd, som enligt den allmänt vedertagna tidsberäkningen visar just mot den tidsperiod, när Jesus började sin offentliga verksanhet, som förde till korset. Då dödades Kristus och synden förseglades,skulden försonades och en evig rättfärdighet framfördes. Detta hänvisar, enligt min mening, just till Upp. 20:3, där denna ängel, som är starkare än djävulen, med egen förtjänst och egna krafter, utan hjälptrupper, kastar djävulen ner i avgrunden och stänger och förseglar den med sigill.

 

2. Åt denna ängel ges inte, utan han har i sin ägo nycklarna till dödsriket, eller den makt om vilken Jesus säger i Upp 1:18: "Jag har nycklarna till döden och dödsriket." Djävulen har inte ens nycklarna till sitt eget rike. Och på jorden har han makt endast över de människor, som evangelium om Jesus inte har fått befria. Han är en furste, men är alltid bunden när han möter Jesus.

"När den starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom, då tar den mannen från honom alla vapen som han litade på och fördelar butet." (Luk. 11:21-22). "Eller hur kan någon gå in i den starkes hus och plundra honom på vad han äger utan att först ha bundit den starke? Sedan kan han plundra hans hus." (Matt. 12:29).

Då Jesus fördriver onda andar händer just det, att den starkare kommer till platsen, går till anfall mot djävulen, binder honom och för bort hans vapen och tar ifrån honom hans byte, som den onde har lagt under sig. Han binds inte med materiella, synliga järnbojor, utan med Jesu förtjänst och försoningsoffer.

"Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem." (Kol. 2:29). Ormens huvud är krossat, djävulen är övervunnen och bunden. Fullständig seger är uppnådd, men det onda är ännu inte omintetgjort. Därför verkar djävulen ännu, inte självständigt, utan endast under Guds noggranna övervakning.

I Upp. 13 ges vilddjuret ännu tid att smäda Gud och besvära hans församling i 42 månaders tid. Med exakt samma tidsbestämmelse avbildas i Upp.12 församlingens hela tid i världen. Ingen särskild tid ges för att binda smädarens verksamhet, utan vilddjuret får verka under samma begränsade tid i världen som församlingen.

I Upp 2:10 står det: "Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen skall kasta några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov."

Ändå måste djävulen tjäna sin Herres och Skapares frälsningsplan med alla sina skrämselskott och anfäktelser. Oberoende av att han rasar mot sin Herre, måste han inse sitt nederlag, att Guds kraft och nåd i Kristi försoningsblod vänder hans värsta intriger och gärningar till sina bästa redskap i Guds världsregemente.

Svårare är det att förstå ett sådant fredens herravälde, som kiliasmens förespråkare förkunnar. Enligt deras mening måste Jesus ännu på nytt komma igen och på ett bättre sätt för att binda djävulen. Därefter skulle man ostört få utföra missionsarbete, och oförhindrat höra evangeliets ord och omvända sig eller göra personlig avgörelse, (som de ofta uttrycker saken).

Därför har denna Jesu seger över djävulen, som har skett i den andliga världen, mycket mera innehåll än endast att bli befriad från det ondas våld. Jesus säger också: "Men om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er." (Matt. 12:28). Det viktiga är sålunda inte endast Jesu seger över Satan, utan löftet om delaktighet i denna seger. Inte endast så att det finns ett herradöme, utan att det i Jesus har kommit till oss. Det är inte ett samhälle som är intaget av världens sorglösa färd. Det är inte ens ett paradisiskt fredsrike, där man kommer till tro vackert och värdigt, utan tårar och syndanöd. Guds rike är i första hand en inre verklighet. Jesus säger, att "det är inne i er." Det är rättfärdighetens, glädjens och fridens herravälde i den Helige Ande. Där får Guds vilja leda -- också när vi är i trångmål.

Därför söker vi inte kunskap och hopp i några erfarenheter, händelser, eller kommande riken, utan endast i Jesu redan fullbordade försoning och återlösning. Frälsningen frigör oss från det förgångna och från alltför detaljerade spekulationer om tidens slut till att se på Kristus.

När de nu var samlade frågade de honom: "Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel?" Han svarade dem: "Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." (Apg. 1:6-8).

Fastän Jesus avvisar möjligheten att veta om tider och stunder, har människorna ända från apostlarnas tid haft ett väldigt intresse för och tro på, att man med mänskliga beräkningar och sensationella profetior kommit Guds hemligheter på spåren (till exempel när man beräknar tiden för Jesu andra ankomst och när tusenårsriket grundas). Ändå har de, den ena efter den andra, konstaterats vara grundlösa beräkningar.

Jesus vänder följaktligen apostlarnas uppmärksamhet bort från den nyfikenhet de känner och gissningarna om Israels rike, och vänder den till den utlovade Helige Andes kraft och missionsuppgiften. Den Helige Andes kraft är hans förmåga att förena människorna till den uppståndne Kristi seger, så att de kan vara hans företrädare när de förkunnar segerbudskapet om de förlåtna syndarnas rike, där de fått syndernas förlåtelse som gåva. Vårt dop är en konkret påminnelse därom. I dopet gjordes vi delaktiga i Kristi fullkomliga försoning, seger och herravälde. Detta förkunnas nu i världen av församlingen.

Luther säger: "Vi som tror på Jesus Kristus, vår Herre, och lever under hans beskydd och trygghet, vi härskar nu också i honom och genom honom över djävulen, synden och döden. Ty Han har blivit människa för vår skull, för att föra oss till detta herradöme. Återlöst oss med sitt dyra blod, tvagit och renat oss från våra synder och givit den Helige Ande i våra hjärtan som garanti för vårt arv och vår salighet, och gjort oss till konungar och präster inför Gud, sålunda Guds barn och arvingar och sina medarvingar" (Övers. från Sana ja armo s. 49).

En sådan trygg luthersk lära "om delaktighet i i Kristi seger och herravälde" har ändrats så att den nya bibelöversättningen är tröstlöst oklar. Den gamla översättningen (KR 38) översätter Upp. 20:6 (ordagrann översättning från finska, samma som Svenska Folkbibeln, övers. anm.): "Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen." Den nya (KR 92) översätter i stället: "Saliga och heliga är de, som blir delaktiga av den första uppståndelsen." Den gamla översättningen kallar den salig och helig, som har del i den första uppståndelsen. I den nya översättningen däremot hänvisas till det kommande riket, i vilket man blir delaktig i den första uppståndelsen.

Såsom kiliasmen lösgör oss från Kristi seger och herravälde, så fråntar kiliasterna oss också på samma sätt med denna sin tolkning och den nya bibelöversättningen delaktighet i de gåvor vi fått genom dopet. Den gamla översättningen översätter Rom. 6:5 (ordagrant från finska): "Ty om vi genom honom är sammanvuxna genom en lika död, så är vi det på samma sätt också genom en lika uppståndelse." Den nya översättningen: "Om en gång en lika död har sammanfogat oss med honom, skall vi också uppstå från de döda liksom han."1 Som du märker, säger man i den nya översättningen: "skall vi också uppstå liksom han." Den gamla översättningen håller oss tätt fasta vid delaktigheten i Kristi död och uppståndelse. I den nya översättningen vill man ändra delaktigheten i uppståndelsen så att den blir något som kommer att ske. Härmed hänvisar man till den förhärligade kroppen i det tusenåriga riket, som de (kiliasterna) kallar den första uppståndelsen. Den gamla översättningen åter förenar tryggt de saliga och heliga till Kristi förtjänst, med andra ord har de som har del i den första uppståndelsen del i Honom, som är den första uppståndelsen.

Enligt Bibeln är den mest grundläggande sanningen om dopet, att det förenar oss med Kristi frälsargärning, hans död och uppståndelse. "Dopet och tron" är vår delaktighet i Kristi död och uppståndelse.

"Marta sade till Jesus: 'Herre, om du hade varit här, skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om.' Jesus sade: 'Din bror skall uppstå.' Marta svarade: 'Jag vet att han skall uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen.' Jesus sade: 'Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?'" (Joh. 11:21-26).

Som en hängiven jude trodde Marta på uppståndelsen, men den var så avlägsen. Den gav ingen tröst mitt i sorgen. Jesus svarade på Martas tröstlöshet med att förkunna, att han själv är uppståndelsen, han själv är livet. Detta är en av de starkaste JAG ÄR-satser som Jesus uttalat .

Jesus förenade uppståndelsen direkt till närvarande tid. Han inte bara ger uppståndelsen och livet, han är själv de båda. Han sade inte, att de, som dött i tron, skall åter bli levande. En sådan människa lever alltid oberoende av den yttre dödens märken.

Det eviga livet har redan börjat i Kristus. Jesus talade inte om den kroppsliga döden. Den kommer också den troende till del, men döden har förlorat sin betydelse för dem, som är i Kristus. Den, som tror, är utom räckhåll för döden.

Gud... "när vi ännu var döda genom våra överträdelser, har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus." (Ef. 2:5-6)

Den gamla människan är korsfäst och därmed allt, som hörde henne till. Vår gamla människas synder är alla försonade. Vi är begravna med Kristus, och uppståndna med honom. Detta uppståndelseliv är fördolt med Kristus i Gud. "Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud" (Kol. 3:1-3).

Tron på uppståndelselivet i Kristus har inte tillkommit som ett resultat av mänskliga beräkningar eller filosoferande, utan är ett bevis för "Kristi seger och uppståndelsens kraft."

Luther säger: "Det är säkert, att vi, om vi på den sista dagen vill uppstå kroppsligt till saligheten, först här på jorden måste uppstå i andlig mening. Aposteln sammanbinder alltså Herren Kristi uppståndelse och vår uppståndelse så, att vi uppstår genom hans uppståndelses kraft och efter hans förebild, först för vår själs del från synderna och vårt förbannade liv till ett rätt, gudligt och saligt liv, och sedan också från denna syndiga och dödliga kropp via graven, med kroppen odödlig och förklarad." (Övers. från Hengellinen virvoittaja, s. 243).

"Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de skall vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år." (Upp. 20:6).

Saliga och heliga förklaras de, som har del i den första uppståndelsen, de som har sin salighet och sitt liv i den uppståndne Kristus. Han har dött och uppstått i vårt ställe (2 Kor. 5:15). Eftersom vi är delaktiga av Hans förtjänst och uppståndelse, får vi tro att vi är delaktiga också i de heligas prästadöme -- medlemmar i Jesu kropp, utan att skilja dem från varandra. På grund av Upp. 20:4 vill många föra prästadömet, såsom också den första uppståndelsen, antingen till det kommande tusenårsriket eller endast till himlen, där martyrerna eller de avrättade själarna regerar med Kristus. Likväl konstateras det i Upp. 6:9-11, att dessa martyrer inte har någon synlig regeringsmakt, utan de befalls att passivt vänta ända tills antalet av dem som skulle dödas hade blivit fullt. De har på jorden gett ett gott vittnesbörd om riket. Lammets blod och deras vittnesbörd gav dem segern. De sparade inte sina liv, utan var beredda att till och med dö. Detta är den bestående följden av det rikes herravälde, i vilket Guds barn redan här på jorden införlivas, som Johannes förföljd och fängslad skriver från Patmos: "Jag, Johannes, er broder, som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er, jag befann mig på den ö som kallas Patmos, för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull." (Upp. 1: 9).

Enligt min mening innebär delaktigheten i den första uppståndelsen framför allt att vara kristen, att tillhöra ett gemensamt prästerskap och ha ett missionsuppdrag. Johannes säger inte, att han är delaktig i riket först i himlen eller i ett kommande förhärligat rike, utan på jorden, samtidigt delaktig i förföljelsen på grund av Guds ord och vittnesbördet om Jesus.

Också under hotet om ett säkert och synligt yttre nederlag uppmuntrar Jesus de sina med seger och lovar livets krona till dem, som är trogna intill döden. I Ordet får vi en förtröstansfull uppmaning att skåda mot himlen och se, att de troende själar som övervunnit döden inte är förlorade, utan fortsätter att leva och regera tillsammans med Kristus -- också på andra sidan gränsen.

"Och de sjöng en ny sång: 'Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de skall regera på jorden.'" (Upp. 5:9-10).

Ett samtidigt kungadöme och prästerskap betyder här för det första att samtidigt regera och tjäna. De herrar som regerar världen håller folken under sin makt. Så är det inte i det rike som består av dem som Jesus förbarmat sig över. Där är den störst som tjänar. Det är att leva enligt Jesu vilja och nåd, oberoende av förhållandena som hans företrädare på jorden. Till oss säger också detta bibelställe klart, att detta regerande sker på jorden, inte således i det kommande tusenåriga riket och inte i första hand i himlen.

För det andra är denna översättning: "de kommer att regera" till exempel i Biblia översatt "vi får regera", och i flera grekiska översättningar: "de regerar", eller regerandet sker hela tiden.

"Från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, amen." (Upp. 1:5-6).

Jesus har med blodet friköpt oss från våra synder, han har gjort oss till ett konungsligt släkte och Guds präster. Nog talar man här tydligt om Kristi förtjänst. Allt detta har skett här på jorden. Prästerskap och kunglighet erhölls i Kristi försoningsblod och det ges oss i det heliga dopet. Genom att i tron ha tagit emot Kristi fullkomliga seger har de fått samma specialställning som Jesus Kristus har -- de är ett kungadöme, en kunglig släkt och Guds prästerskap. De har fått samma prästerliga rätt som det gamla Israel hade. Detta är kanske ännu klarare sagt i Petrus brev: "Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus." (1 Petr. 2:9) .

Här är rikets arbetsfördelning så klart uppenbarat för dem, som härskar i det konungsliga prästerskapet. Det är en missionsbefallning. Där är utsändaren samme uppståndne Jesus, som vunnit över djävulen och döden, han som har all makt. Han kallar, Han skänker dopet och tron, Han utsänder, befäster sitt herravälde och lovar sin närvaro. Att fullgöra denna missionsbefallning har Han lämnat åt oss -- det är det största, som vi som är kallade från mörkret kan göra till varandras bästa. Mission är att utdela kallelser till den Uppståndnes rike.

Kristus själv gör arbetet i sitt rike möjligt. Han lovar sin närvaro och sin frid, inte såsom världen ger eller någon gång vid tidens slut, utan nu, då vi som bäst behöver honom, mitt i allt trångmål och all fientlighet. "Din makts spira skall HERREN sträcka ut från Sion, du skall härska mitt bland dina fiender." (Ps. 110:2). Och 1 Kor. 15:25: "Ty han måste regera tills han lagt alla fiender under sina fötter." Först när detta har skett är hans missionsuppgift på jorden slutförd. Därefter kommer Kristus synlig i sin kraft och visar sig för alla, också för dem, som inte har trott på honom.

"Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom." (Upp. 1:7).

Här är det första av Uppenbarelsebokens Se-utrop. Det är fråga om Kristi andra ankomst. Det visar klart mot tidens slut, då alla människor skall få se Honom. (Inte endast en förhärligad elittrupp, som tror på ett kommande prästöverhetligt herravälde och därmed sammanblandar det andliga och det världsliga regementet.) Det är domens och den bittra gråtens tid. Överallt är jämmer, ty nådens och räddningens tid är slut. Där korset var förkastat och föraktat är man inte delaktig i det osynliga herravälde, där Konungarnas Konung härskar på hjärtats tron genom tron.

 

Till slut

De verkliga härskarna är nu de troende, de som Jesus har kallat till sin gemenskap. Vi känner oss inte alltid vara på detta himmelska plan, där aposteln Paulus glödande ord förkunnar oss vara i Efesier- och Kolosserbreven, samt i Rom 6 och 16:20. Här försäkrar han, att vi är upphöjda på tronen för att regera tillsammans med Jesus, där vi trampar våra fiender under våra fötter. Men tron tar fasta på det som Guds ord lär och vågar säga att känslorna är lögn. Tron håller evangeliets ord om Kristus för sant, det som har makt att binda djävulen också i denna tid, och likaså segerlöftet, som berör såväl livets som dödens domäner.

Då är himlen inte till för oss först från det ögonblick, när vi går in genom porten till staden, utan från det när vi första gången tvättar våra kläder och gör dem vita i Lammet blod. Livet i denna tid må vara som det är, och det må gå som det går, det mest avgörande är Kristi förtjänst. Det öppnar för oss trons ögon och himmelens portar. Dit bär oss den uppståndnes eviga armar: "över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande." (Ef. 1:21).


1) SFB 98: Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Tillbaka

Översättning från finska K-E. I./ OÖ


Till sidans början