Daniel 9:24-27 - några kommentarer

Bibelstudium 31.1.2002, Luthersalen, Vasa (något kompletterat)/ Ola Österbacka

Vers Svenska Folkbibelns översättning Jämför Kommentar
9:24 Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste. Rom 3:21-25;
Apg 3:18, Ef 1:10; Ps 45:8, Luk 4:18, Apg 4:38

Ordagrant: “sjuttio sjuor”. Se skild utredning om tolkning av avsnittet.

Tre negativa händelser:

  • 1. göra slut på överträdelse
  • 2. försegla synder
  • 3. försona skuld

och tre positiva:

  • 4. föra fram en evig rättfärdighet
  • 5. fullborda syn och profetia
  • 6. smörja den Allraheligaste.

Enligt NT har Kristus burit fram ett evigt gällande offer för synd och åstadkommit en evig rättfärdighet. Han framställs som nådastolen, centrum i det Allraheligaste.

Jfr. Notboken till B2000: "innan ondskan hejdas ... invigs: Grundtextens innebörd osäker."

9:25 Vet därför och förstå: Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den Smorde Fursten kommer, skall det gå sju veckor och sextiotvå veckor. Gator och vallgravar skall på nytt byggas upp, trots tider av svårigheter.

2 Krön 36:22-23; Esra 1:1-4

Det är svårt att förstå detta “ord” som något annat än Koresh edikt från 538 f.Kr. Den Smorde kan inte avse Antiochus IV Epifanes eller någon kung eller överstepräst före honom, utan gäller Messias.

Jfr Notboken: "den som är smord till furste: Vem som åsyftas är osäkert. Man har tänkt på perserkungen Kyros (1:21; Jes. 45:1), Serubbabel (Hagg 1:1), översteprästen Josua (Hagg 1:1) eller översteprästen Onias III (2 Mack 3:1, 4)."

9:26 Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten. Jes 53, Matt 24:15f, 29ff

Förgöras: skäras av, ett uttryck som Helt utblottad, ordagrant: “och ingenting är åt honom”. Jesus utblottade sig själv Förstörelsen står som tecken för den yttersta tiden – i första hand Jerusalems tredje hemsökelse under Titus år 70 e.Kr, som förebildas av Antiochus Epifanes. Detta är igen ett tecken inför den slutliga förödelsen innan Jesus kommer tillbaka.

Jfr Notboken: "Grundtextens innebörd osäker."

9:27 Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad
straffdom utgjuts över förödaren."
Hebr 9:12

Versen har tolkats (och misstolkats) på många sätt. Utifrån principen att låta Skrift tolka Skrift har vi följande fakta:

  • förbundet som stadfästs är det “Nya Testamentet”
  • offren avskaffades när Jesus dog på korset som ett evigt offer
  • förödelsen skall tillta ända tills Jesus kommer tillbaka.

Jfr B2000: "Under en halv vecka avskaffar han både slaktoffer och matoffer." Här anpassar översättningen till Antiochus. Notboken: "kommer han att sluta ett starkt förbund med många: Innebörden är oklar. Möjligen kan orden avse judiska överlöpare (jfr 11:30-32)."


Sammanfattningsvis kan sägas, att Bibel 2000 genom sina förutsättningar tar bort varje möjlighet att avsnittet skall förutsäga Kristi verk. Man utgår från att alla referenser måste avse personer och händelser på Antiochus IV Epifanes tid eller tidigare (ca 165 f.Kr.). Därmed råkar man in i självmotsägelser och måste i nästan varje vers konstatera, att grundtextens innebörd är osäker eller oklar. En kristologisk tolkningsmodell kastar ljus över avsnittet, även om det inte är lätt att förstå varje detalj.

Index över tal
2.2.2002