FÖRORD

Evangeliföreningens styrelse har redan under flere år känt behovet av att för föreningens medlemmar ge riktlinjer och vägledning inför det ofrånkomliga faktumet att vår kyrka skulle acceptera kvinnliga präster. Redan då, innan beslutet hade tagits, hade styrelsen tillsatt en arbetsgrupp att arbeta med frågorna. Den utförde ett visst arbete och kom med förslag till utlåtanden som i någon mån nådde publicitet. Styrelsen tillsatte ytterligare en grupp för att få mera bredd åt utlåtandena och slutligen denna, vars resultat vi här presenterar. I denna arbetsgrupp har föijande medverkat: Leif Erikson, Gustav Norrback och Svante Österbacka.

Arbetsgruppens resultat är ämnat som en vägledning för gemene man i situationer där kvinnopräster och/eller falsk lära försvårar möjligheterna för våra medlemmar att erhålla den andliga spis de är i behov av i form av Guds Ord klart och rent förkunnat samt de heliga Sakramenten rätt förvaltade.

Dessa råd och anvisningar rekommenderas enligt styrelsens beslut av den 18 februari 1989 till spridning i våra avdelningar för studium och samtal med förhoppningen att de skall kunna vara till tröst och hjälp i en svår tid. Med förvissning om att Gud skall vägleda alla dem som vill förtrösta på Honom och hans nåd.

Tord Carlström
direktor

 

Bibelcitaten är hämtade ur 1917 års översättning men något språkligt bearbetade.


 

Om Du är tveksam om hur Du skall förhålla dig till kyrkan och församlingen och kunna bevaras i den lutherska kristna tron så begrunda följande enkla råd och anvisningar.

 

1. BETÄNK VAD SOM ÄR MÄNNISKANS VIKTIGASTE ANGELÄGENHET

- att lära känna Gud och den han har sänt, Jesus Kristus.

Hur läser vi?

Så låtom oss lära känna HERREN, ja, låtom oss fara efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma över oss lik ett regn, lik ett vårregn, som vattnar jorden. Hos.6:3.

Förut, innan ni ännu kände Gud, var ni trälar under gudar, som till sitt väsende inte var gudar. Men nu, sedan ni har lärt känna Gud och, vad mer är, har blivit kända av Gud, hur kan ni nu vända tillbaka till de svaga och arma ”makter”, under vilka ni åter på nytt vill bli trälar? Gal.4:8-9.

(Andra tänkbara: Jer.31:34; Fil.3:10; 1 Joh.2:3-5)

 

- att lära känna sin synd och få förlåtelse för den.

Hur läser vi?

HERREN sade vid sig själv: ”Jag skall härefter inte mer förbanna marken för människans skull, eftersom ju människans hjärtas uppsåt är ont allt ifrån ungdomen.” 1 Mos.8:21.

Jesus sade: ”Det som är fött av kött, det är kött; och det som är fött av Anden, det är ande.” Joh.3:6.

(Job. 14:1-4; Ps. 51:7-14)

 

2. STUDERA FLITIGT DIN BIBEL

Gud har gett oss sitt ord för att vi skall bruka det till vår frälsning.

Hur läser vi?

Ditt ord är mina fötters lykta och ett Ijus på min stig. Ps.119:105.

Jesus bad: ”Inte för dessa allenast ber jag, utan ock för dem som genom deras ord komma till tro på mig.” Joh.17:20.

Han skall tala till dig ord genom vilka du skall bli frälst, du själv och hela ditt hus. Apg.11:14.

Låt Kristi ord rikligen bo ibland er, undervisa och förmana varandra i all vishet, med psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjung med tacksägelse till Guds ära i era hjärtan. Kol.3:16.

 

3. FÖRBLIV VID GUDS ORD

När vi under bön studerar Guds ord eller Iyssnar till en god predikan stärks vi i vår tro genom den helige Ande, som också håller oss kvar därvid.

Hur läser vi?

Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tro och förstå, att du är Guds Helige. Joh.6:68-69.

Jesus sade till de judar som trodde: ”Om ni förblir i mitt ord, så är ni i sanning mina lärjungar.” Joh.8:31.

Paulus sade till landshövding Felix: ”Men det bekänner jag för dig att jag i enlighet med ‘den vägen’, vilken de kalla en partimening, så tjänar mina fäders Gud, att jag tror allt vad som är skrivet i lagen och i profeterna”. Apg. 24:14.

Guds ord uppmanar oss ännu att vara fasta i tron, 1 Kor. 16:13; i Anden, Fil. 1:27; väl grundade, Kol. 1:23; hålla oss vid bekännelsen, Hebr. 4:14.

 

4. LEV I DOPNÅDEN

Luther säger: Dopet verkar syndernas förlåtelse, frälsar ifrån döden och djävulen och giver evig salighet åt alla dem som sätta tro till Guds ord och löften.

Hur läser vi?

Jesus sade till Nikodemus: ”Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa inte blir född av vatten och ande, så kan hon inte komma in i Guds rike.” Joh. 3:5.

Efter sin barmhärtighet frälste han oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i helig ande, som han rikligen utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare, för att vi, rättfärdiggjorda genom hans nåd, skulle, såsom vårt hopp är, få evigt liv till arvedel. Detta är ett fast ord. Tit. 3:5-8.

Alla är ni Guds barn genom tron, i Kristus Jesus; ty ni alla, som har blivit döpta till Kristus, har iklätt er Kristus. Gal. 3:26,27.

Andra ställen att begrunda: Rom. 6:4-5; Dopbefallningen Matt. 28:18-20.

 

5. GÅ OFTA TlLL HERRENS BORD

Den för oss korsfäste och uppståndne Jesus Kristus ger sig åt oss vid nattvardsbordet i bröd och vin. Nattvardens gåvor är syndernas förlåtelse, liv och salighet.

Hur läser vi?

Medan de nu åt, tog Jesus ett bröd och välsignade det och bröt det och gav åt lärjungarna och sade: ”Tagen och äten; detta är min lekamen.” Och han tog en kalk och tackade Gud och gav åt dem och sade: ”Dricken härav alla, ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.” Matt. 26:26-28.

Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker kalken, förkunnar ni Herrens död, till dess att han kommer. 1 Kor. 11:26.

 

6. PRÖVA ALLA LÄROR OCH LÄRARE

En kristen måste se till vad han hör och läser. Inte alla lärare håller sig till Guds ord, utan för fram människo-ord och bud. Oftast är dessa människobud synnerligen angenäma att Iyssna till därför att de ger utrymme för människans egna möjligheter men samtidipt tar ifrån Kristus hans ära.

Hur läser vi?

Mina älskade, tro inte var och en ande, utan pröva andarna, huruvida de är av Gud; ty många falska profeter har gått ut i världen. 1 Joh.4:1.

Jesus sade Ta er till vara för falska profeter, som kommer till er i fårakläder, men invärtes är glupande ulvar. Matt.7:15.

(Vidare: Matt. 24:4-; Apg. 20:29-; 1 Kor.14:29; 1 Tess. 5:21; 2 Petr. 2:1; 2 Joh. v.7; Upp. 2:2).

 

7. UPPSÖK RÄTTA PREDIKSTOLAR

För att kunna bevaras i tron måste man se till vad man hör. Falsk förkunnelse insöver oss den obotfärdiges sömn, som leder i fördärvet. En rätt lärare är rätteligen kallad för sin uppgift i enlighet med Guds ord. Sålunda är inte kvinnliga präster rätta lärare.

Hur läser vi?

Men Arons söner ... buro fram inför HERRENS ansikte främmande eld, annan eld än den han hade gett dem befallning om. Då gick eld ut från HERREN och förtärde dem, så att de föll döda ned inför HERRENS ansikte. 3 Mos.10:1-2.

Lyssna, mitt folk, till min undervisning; böj era öron till min muns ord. Ps. 78:1.

Han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungasätt. Jes. 50:4.

Nikodemus sade till Jesus: ”Vi veta att det är från Gud du har kommit såsom lärare,” Joh. 3:2.

Såsom kvinnorna tiga i alla andra de heligas församIingar, så må de ock tiga i era församlingar. Det är dem inte tillåtet att tala ... Om någon menar sig vara en profet eller en man med andegåva så må han ock inse att vad jag skriver till er är Herrens bud. 1 Kor. 14:34, 37.

Däremot kan jag ej tillstädja en kvinna att själv uppträda så som lärare. 1 Tim. 2:12. Håll fast vid mina lärdomar, såsom de är er givna av mig. 1 Kor. 11:2.

Viktigt: Tag alltid reda på var rätta lärare predikar och var Guds folk samlas. Försök med alla medel komma till sådana gudstjänster eller möten.

 

8. KALLA RÄTTA LÄRARE

Kalla alltid på rätta lärare (präster) till vigsel, dop och jordfästning.

Delta inte i en gudstjänst där en kvinnlig präst predikar och/eller förrättar liturgin.Kyrkokörsmedlem bör utebli från kören vid en sådan gudstjänst.

Sänd inte dina barn och barnbarn till skriftskola där en kvinnlig präst undervisar.

I flerprästförsamlingar där det finns både manliga och kvinnliga präster, bör man välja en högmässa som en manlig präst förrättar, samt välja en manlig präst för de kyrkliga förrättningana.

I enprästförsamling med kvinnlig kyrkoherde blir det fråga om att utnyttja grannförsamlingens manliga präster och/eller SLEF:s anställda präster och predikanter.

Kantor, diakonissa och kyrkvaktmästare bör kunna vägra utföra sina uppgifter då gudstjänsten förrättas av en kvinnlig präst. Även i den kyrkliga förvaltningen kan det finnas orsak att pröva om man kan medverka.

Hur läser vi?

Jesus säger: Jag är den gode herden. En god herde ger sitt liv för fåren. Men den som är lejd och inte är herden själv, när han, den som fåren inte tillhör, ser ulven komma, då överger han fåren och flyr, och ulven rövar bort dem och förskingrar dem. Han är ju lejd och frågar inte efter fåren.” Joh. 10:11-13.

Men förbliv du vid det som du har lärt, och som du har fått visshet om. Du vet ju av vilka du har lärt det, och du känner fran barndomen de heliga skrifter som kan ge dig vishet, så att du blir frälst genom den tro du har i Kristus Jesus. 2 Tim. 3:14-15.

 

9. HÅLL KONTAKT MED TROSSYSKON.

Brödragemenskapen är viktig. Samtala om de eviga frågorna, livet, döden och domen, men framför allt: Tala om Jesus Kristus och förlåtelsen och livet i hans namn och blod.

Storleken av en församling är i biblisk mening ointressant; församlingen är där trossyskon kommer samman kring Guds ord och sakrament, till gudstjänst och brödragemenskap.

För att få god själaföda kan det finnas orsak att intensifiera verksamheten i bönehusen, lägerområden m.fl. platser.

Hur läser vi?

Och dessa höllo fast vid apostlarnas undervisning och brödragemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Apg. 2:42.

Om nu förmaning i Kristus, om uppmuntran i kärlek, om gemenskap i Anden, om hjärtlig godhet och barmhärtighet betyder något, gör min glädje fulikomlig, i det att ni är ens till sinnes, uppfyllda av samma kärlek, endräktiga, liksinnade, fria från genstridighet och ifrån begär efter fåfänglig ära. Fil. 2:1-3.

Var slutligen alla endräktiga, medlidsamma, kärleksfulla mot bröderna, barmhärtiga, ödmjuka. Vedergäll inte ont med ont, inte smädelse med smädelse, utan tvärtom välsigna; därtill är ni ju också kallade, att ni skall få välsignelse till arvdel. 1 Petr. 3:8-9.

 

10. ATT BEVARAS I TRON

Kom ihåg! Du kan aldrig bevara dig själv i tron. Men Herren vill alltid bevara dig i tron!

Hur läser vi?

Maktlösa händer har du stärkt. Job 4:3.

HERREN bevarar de trogna. Ps. 31:24. HERREN skall bevara dig för allt ont, han skall bevara din själ. Ps. 121:7.

Men all nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, sedan ni en liten tid har lidit, han skall fullkomna, stödja, styrka och stadfästa er. Honom tillhör väldet i evigheternas evigheter. Amen. 1 Petr. 5:10-11.

 

Inför knepiga situationer kan du alltid vända dig till föreningens präster och predikanter för råd och hjälp!


Till sidans början | SLEF | Onos Fatizon

15.9.2000/OÖ